Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MODERNLIGHTS.PL

z dnia  20 maja 2013 roku.

Ostania aktualizacja 24 maja 2018 roku.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MODERNLIGHTS.PL;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.modernlights.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MODERNLIGHTS Piotr Prytulak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiejustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827)

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.modernlights.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.modernlights.pl prowadzony jest przez firmę MODERNLIGHTS Piotr Prytulak z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Szpitalnej 10.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub

b.) Mozilla Firefox w wersji 20.0.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java ,

c.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MODERNLIGHTS zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu modernlights.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. MODERNLIGHTS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MODERNLIGHTS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MODERNLIGHTS.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MODERNLIGHTS.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MODERNLIGHTS.

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.modernlights.pl , dokonać wyboru towaru, wraz z określeniem barwy światła w przypadku produktów, które tego wymagają, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MODERNLIGHTS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "POTWIERDZENIE WYSYŁKI ZAMÓWIENIA", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówienie można również odebrać osobiście w siedzibie sklepu, pod adresem Szpitalna 10, 07-410 Ostrołęka, po uprzednim kontakcie telefonicznym z obsługą sklepu. Koszty dostawy znajdą Państwo pod tym adresem: http://modernlights.pl/Cennik-kosztow-dostawy-produktow--cabout-pol-20.html . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.modernlights.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 68 1160 2202 0000 0002 3727 1086,

b.) płatnością w systemie PayU

c.) zapłata kartą płatniczą przez system PayU, gdzie karta kredytowa zostaje obciążona w momencie opłacenia zamówienia,

d.) płatnością poprzez system PayPal (Nazwa Użytkownika w systemie PayPal: piotr.prytulak@gmail.com)

e.) zapłata gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera UPS lub doręczyciela Poczty Polskiej

f.) zapłata gotówką przy odbiorze własnym zamówienia w siedzibie Sklepu pod adresem: Szpitalna 10, 07-410 Ostrołęka.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres MODERNLIGHTS:

MODERNLIGHTS Piotr Prytulak, szpitalna 10, 07-410 Ostrołęka, nr tel. 506725625, adres email: sklep@modernlights.pl

Link do formularza odstąpienia od umowy: http://modernlights.iai-shop.com/Formularz-odstapienia-od-umowy-cterms-pol-24.html

7.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z MODERNLIGHTS firma zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MODERNLIGHTS), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności MODERNLIGHTS dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. MODERNLIGHTS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.3. Od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klientowi przysługuje 14-dni na zwrot produktu do MODERNLIGHTS.

7.4. Wyłączenie prawa odstąpienia:

* Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

7.5. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: MODERNLIGHTS Piotr Prytulak ul. Szpitalna 10, 07-410 Ostrołęka

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7 Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez MODERNLIGHTS Piotr Prytulak świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. MODERNLIGHTS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@modernlights.pl. MODERNLIGHTS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. MODERNLIGHTS nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. MODERNLIGHTS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MODERNLIGHTS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MODERNLIGHTS Piotr Prytulak, Szpitalna 10, 07-410 Ostrołęka, mailowo pod adres sklep@modernlights.pl,  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. MODERNLIGHTS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Podstawa przetwarzania danych przez Modernlights Piotr Prytulak

 

10.1 Administratorem Państwa danych jest Modernlights Piotr Prytulak z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Szpitalnej 10. Mo się Państwo z nim skontaktować drogą elektroniczną pod adresem sklep@modernlights.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie sklepu internetowego.

 

10.2 W sprawach związanych z Państwa danymi, proszę się kontaktować z administratorem Państwa danych pod adresem email: sklep@modernlights.pl

 

10.3 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie wyrażonej zgody, a także w celu wysyłki newslettera na podstawie dodatkowej zgody na jego wysyłkę.

 

10.4 W niektórych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonania naszych usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 

* osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą

mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

 

* podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Państwa danych,

 

* innym odbiorcom danych: firmom kurierskim i operatorom pocztowym, bankom w zakresie księgowania płatności, firmom ubezpieczeniowym, operatorom systemów płatności elektronicznej, firmie księgowej, a także organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

10.5 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z administratorem danych.

 

10.6 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego tj. 10 lat. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa w tym prawa rachunkowego.

 

10.7 Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

10.8 Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 

10.9 Ma Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Aby cofnąć zgodę, wystarczy przesłanie wiadomości mailowej o cofnięciu zgody na adres sklep@modernlights.pl lub wysłanie informacji o cofnięciu zgody za pomocą formularza kontaktowego na stronie sklepu;

 

10.10 Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

 

10.11 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Państwo naruszenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa.

 

10.12 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług droga elektroniczną na rzecz Państwa. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych jest niemożliwość zawarcia umowy i świadczenia usług drogą elektroniczną przez naszą firmę.

 

10.13 Modernlights zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Modernlights nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MODERNLIGHTS a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MODERNLIGHTS a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MODERNLIGHTS.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym RODO.

11.4. Informujemy, że niektóre produkty sprzedawane przez MODERNLIGHTS są urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Objęte są Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r, poz. 1688). Ustawa ta określa, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być usuwany wraz z innymi odpadami, musi zostać oddany do ponownego przetworzenia. Zgodnie z ustawą, wszelki zużyty sprzęt elektryczny może zostać nieodpłatnie przekazany do Sprzedawcy w celu ponownego przetworzenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją na naszej stronie internetowej: http://modernlights.iai-shop.com/Gospodarowanie-elektroodpadami-w-Modernlights-pl-cabout-pol-14.html , dotyczącej gospodarowania elektroodpadami.

 

Linki do poprzednich wersji regulaminu:

Regulamin obowiązujący do 17 października 2015 roku: http://modernlights.iai-shop.com/Poprzednia-wersja-regulaminu-sklepu--cterms-pol-26.html

Regulamin obowiązujący do 24 maja 2018 roku: http://modernlights.pl/Poprzednia-wersja-regulaminu-sklepu-obowiazujaca-do-24-maja-2018-roku-cterms-pol-43.html

pixelpixelpixelpixel